Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 85 - 97 2020-04-01

Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve Derinsu pembe karidesi av miktarı
Biodiversity of the Sea of Marmara and catch amount of the Deep-water rose shrimp

Mukadder ARSLAN İHSANOĞLU [1] , Ali İŞMEN [2]


Bu çalışmada Marmara Denizi’nin biyoçeşitliliği ve Derinsu Pembe Karidesi av miktarları belirlenmiştir. Örneklemeler Ekim 2011-Temmuz 2014 tarihleri arasında mevsimlik olarak gerçekleştirilmiştir. Marmara Denizi balıkçıların av sahaları dikkate alınarak 6 bölge değerlendirilmiştir: Erdek açıkları, Tekirdağ, Marmara Adası, Kapıdağ, Yalova ve Silivri. Toplamda 6 grup altında 90 farklı tür elde edilmiştir; kemikli balıklar (42) kıkırdaklı balıklar (7), kabuklular (12), çift kabuklu yumuşakçalar (8), kafadanbacaklılar (5), derisidikenliler (10) ve diğer omurgasızlar (6). Margalef tür zenginliği (d), Shannon çeşitlilik (H’) ve Pielou’nun düzenlilik (J) indeksleri hesaplanmıştır. Benzerlik diyagramları mevsimlere, bölgelere ve derinliklere göre hazırlanmıştır. Mevsimlere göre ekolojik indeks değerleri kış periyodunda yüksek bulunmuştur. Bölgelere göre en yüksek tür çeşitliliği 1. (Erdek açıkları) ve 5. (Kağıdağ) bölgede, en düşük çeşitlilik 6. (Silivri) bölgede bulunmuştur. Benzerlik diyagramına göre bölgelerin %57 oranında benzer oldukları görülmektedir.
In this study indicated that biodiversity and catch composition of the beam trawl shrimp fishery in the Sea of Marmara. Sampling was carried out between October 2011 and February 2014 with beam trawler vessel operating in the Marmara Sea as seasonal. The Sea of Marmara were examined in 6 regions: Erdek, Tekirdağ, Marmara Island, Kapıdağ and Yalova. In total, the catch consisted of 91 species belonging to 6 groups of marine fauna, including Osteichthyes (42 species), Chondrichthyes (7), Crustacea (12) Bivalvia (8), Cephalopoda (5), Echinodermata (10) and other invertebrates (7). Margalef species richness index (d), Shannon diversity index (H’), Pielou’s evenness index were calculated. Cruscal valis similarity diagrams were drawn by seasonal, regional and depth. According to seasons maximum species richness, diversity and evenness index values were in the winter periods. According to the regions maximum species richness, diversity and evenness index values were in the 1. (Erdek) and 4. (Kapıdağ) regions and minimum values of the indexes were in the 6. (Silivri) region. And the Cruscal valis similarity diagram shows % 57 similarity between the regions.
 • Artüz, M.L. (2005). Türkiye denizlerinde bulunan karides türleri üzerine etüt. Zoo-Natantia, Publications Scientifiques, 22s.
 • Artüz, M. L. (2006). Investigations on beam-trawl fishery for deep sea pink shrimp Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara. Ecology Natura, 65-67.
 • Ateş, C., Bök, T., Alicli, T.Z., Kahraman, A.E., Göktürk, D., Uluturk, T. (2010). Selectivity of diamond and square mesh beam trawl codends for european hake and striped red mullet in the Sea of Marmara, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(2), 436 - 440. https://doi.org/10.3923/javaa.2010.436.440
 • Benchoucha, S. Berraho, A., Bazairi, H., Katara, I., Benchrifi, S., Valavanis V.D. (2008). Salinity and temperature as factors controlling the spawning and catch of Parapenaeus longirostris along the Moroccan Atlantic Ocean. Hydrobiologia, 612(1), 109-123. https://doi.org/10.1007/s10750-008-9485-y
 • Baran, İ., Öztürk, B. (1990). Marmara bölgesi, Silivri-Tekirdağ arasında yoğun olarak bulunan bir decapoda türü, Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) ile ilgili stok çalışmaları. Tubitak Proje No: VAGH-717. 86 s
 • Bayhan, K., Unluer, T., Akkaya, M. (2005). Some biological aspects of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Crustacea, Decapoda) inhabiting the Sea of Marmara. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 29, 853-856.
 • Clarke, K.R., Warwick, R.M. (2001). Change in marine com m unities: an approach to statistical analysis and interpretation, 2nd edition. PRIMER-E: Plymouth.
 • Dall, W., Hill, B.J., Rothlisberg, P.C., Staples, D.J. (1990). The biology of the Penaeidae. In: J.H.S. Blaxter, & A.J. Southward (Eds). Advances in Marine Biology 27 (p. 1-489). London, Academic Press.
 • Deval, M.C., Ateş, C., Bök, T., Tosunoğlu, Z. (2006). The effect of mesh size and cod end material on the mortality and yield of the rose shrimp, Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda, Penaeidae) in the Turkish beam trawl fishery. Crustaceana, 79(10), 1241-1249. https://doi.org/10.1163/156854006778859533
 • DEÜ/DBF-JICA, (1993). Marmara, Ege ve Akdeniz'de demersal balıkçılık kaynakları, (sörvey raporu). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı pp. 365-371.
 • Erden, S., Erim, A. (1971). Karides algarnasının denenmesi tecrübeleri. 2: 17, Şirketi Mürettibiye Basımevi.
 • Holden, M.J., Raitt, D.F.S. (1974). Manual of fisheries science. Part: 2: methods of resource investigation and their application. FAO Fisheries Technical Report, 115: Rev. 1., Rome, 214 pp.
 • Kara, Ö. F., Gurbet, R. (1999). Ege Denizi endüstriyel balıkçılığı üzerine araştırma. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bodrum.
 • Kınacıgil, H.T., Cıra, E., İlkyaz A.T. (1999). A preliminary study on by-catch of shrimp trawl fishery in Tasucu Bay (Northeastern Mediterranean). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 16, 99-105.
 • Kocataş, A., Katağan, T., Ucal, A., Benli, H.A. (1991). Türkiye karidesleri ve karides yetiştiriciliği. Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, A(4), Bodrum, 143s.
 • Manaşırlı, M. (2008). Babadillimanı koyu'ndaki (Silifke-Mersin) derin su pembe karidesinin (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846) biyo-ekolojik özellikleri ve populasyon dinamiği parametreleri. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı, Adana, 113s.
 • Öztürk, B. (2009). Investigations of the rose shrimp Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Northern Marmara Sea. Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, 15, 123- 134.
 • Politou, C.Y., Kavadas, S., Mytilineou, C., Tursi, A., Lembo, G., Carlucci, R. (2003). Fisheries resources in the deep waters of the eastern Mediterranean (Greek Ionian Sea), Journal of Northwest Atlantic Fishery Science, 31, 35-46. https://doi.org/10.2960/J.v31.a3
 • Satılmış, M.M., Tanas, A.R., Olgun, S., Kantarlı, S., Olgun Eker, E., Bektaş, Ş., Selamoğlu Çağlayan, H., Polat Beken, Ç., Atabay, H., Tüfekçi, H., Karan, H., Tolun, L., Tan, İ., Mantıkcı, M., Aydöner, C., Ediger, D., Yüksek, A., Altıok, H., Taş, S., Gürkan, Y., Sezgin, M., Kurt Şahin, G., Ünlüer, F., Taşkın, E., Minareci, O., Çakır, M., Kıdeyş, A.E., Tuğrul, S. (2017). Denizlerde bütünleşik kirlilik izleme işi 2014-2016 marmara denizi özet raporu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Tosunoğlu Z., Akyol O., Dereli H., Yapici S. (2009). Sığacık körfezi'nde dip trol ağları ile yakalanan derin su pembe karidesi (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846)'nin bazı biyolojik ve populasyon özelliklerinin araştırılması. TUBİTAK Proje No: 108Y102.
 • Tserpes, G., Peristeraki, P., Potamias, G., Tsimenides, N. (1999). Species distribution in the southern aegean sea based on bottom-trawl surveys. Aquatic Living Resources, 12(3), 167-175. https://doi.org/10.1016/S0990-7440(00)88468-5
 • Tully, O., Freire, J., Addisson, J. (2003). Crustacean fisheries. Fisheries Research, 65, 1-2. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2003.09.003
 • Ungaro, N., Gramolini, R. (2004). Relationship between enviromental parameters and stok distribution: can the bottom temperature affect the adriatic population of the deep-water rose shrimp. Aquatic Living Resources, 12(3), 177-185. https://doi.org/10.1016/S0990-7440(00)88469-7
 • Yazıcı, M.F. (2004). Karides avcılığında kullanılan algarnaların av kompozisyonu ve hedeflenmeyen ava ait bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Canakkale.
 • Zengin, M., Polat, H., Kutlu, S., Dinçer, C., Güngör, H., Aksoy, M., Özgündüz, C., Karaarslan, E., Firidin,. S. (2004). Marmara Denizi'ndeki derin su pembe karidesi (Parapenaeus longirostris, Lucas, 1846) balıkçılığının geliştirilmesi üzerine bir araştırma. (TAGEM/HAYSUD/2001/09/02/004 No'lu Proje Sonuç Raporu). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Müdürlüğü, Trabzon 211s. Zengin, M., Akyol, O. (2009). Description of by-catch species from the coastal shrimp beam trawl fishery in Turkey, Journal of Applied Ichthyology, 25, 211-244. https://doi.org/10.1111/j.1439-0426.2009.01218.x
 • Zengin, M., Tosunoğlu, Z. (2006). Selectivity of diamond and square mesh beam trawl cod ends for Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda, Penaeidae) in the Sea of Marmara. Crustaceana, 79(9), 1049-1057. https://doi.org/10.1163/156854006778859713
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Deniz, Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0072-5848
Yazar: Mukadder ARSLAN İHSANOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2456-0232
Yazar: Ali İŞMEN
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
Proje Numarası TAGEM/HAYSUD/2011/09/02/04
Teşekkür Bu çalışma “Marmara Denizi’nde Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)’in Populasyon Yapısı, Bolluk ve Av Oranlarının Zamansal-Alansal Değişimleri” başlıklı doktora tezinin bir parçasıdır. Laboratuar ve arazi çalışmalarına katılan araştırıcılara ve Haşim İNCEOĞLU’na teşekkür ederiz.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 10 Şubat 2020
Kabul Tarihi : 5 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2020

Bibtex @araştırma makalesi { aquatres687297, journal = {Aquatic Research}, issn = {}, eissn = {2618-6365}, address = {Esnaf Mah. Pembe Köşk Sok. Kentplus Kadıköy Sitesi B Blok D435 Kadıköy-İstanbul}, publisher = {Nuray ERKAN ÖZDEN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {85 - 97}, doi = {10.3153/AR20008}, title = {Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve Derinsu pembe karidesi av miktarı}, key = {cite}, author = {Arslan İhsanoğlu, Mukadder and İşmen, Ali} }
APA Arslan İhsanoğlu, M , İşmen, A . (2020). Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve Derinsu pembe karidesi av miktarı . Aquatic Research , 3 (2) , 85-97 . DOI: 10.3153/AR20008
MLA Arslan İhsanoğlu, M , İşmen, A . "Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve Derinsu pembe karidesi av miktarı" . Aquatic Research 3 (2020 ): 85-97 <http://aquatres.scientificwebjournals.com/tr/pub/issue/51225/687297>
Chicago Arslan İhsanoğlu, M , İşmen, A . "Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve Derinsu pembe karidesi av miktarı". Aquatic Research 3 (2020 ): 85-97
RIS TY - JOUR T1 - Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve Derinsu pembe karidesi av miktarı AU - Mukadder Arslan İhsanoğlu , Ali İşmen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.3153/AR20008 DO - 10.3153/AR20008 T2 - Aquatic Research JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 97 VL - 3 IS - 2 SN - -2618-6365 M3 - doi: 10.3153/AR20008 UR - https://doi.org/10.3153/AR20008 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Aquatic Research Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve Derinsu pembe karidesi av miktarı %A Mukadder Arslan İhsanoğlu , Ali İşmen %T Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve Derinsu pembe karidesi av miktarı %D 2020 %J Aquatic Research %P -2618-6365 %V 3 %N 2 %R doi: 10.3153/AR20008 %U 10.3153/AR20008
ISNAD Arslan İhsanoğlu, Mukadder , İşmen, Ali . "Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve Derinsu pembe karidesi av miktarı". Aquatic Research 3 / 2 (Nisan 2020): 85-97 . https://doi.org/10.3153/AR20008
AMA Arslan İhsanoğlu M , İşmen A . Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve Derinsu pembe karidesi av miktarı. Aquat Res. 2020; 3(2): 85-97.
Vancouver Arslan İhsanoğlu M , İşmen A . Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve Derinsu pembe karidesi av miktarı. Aquatic Research. 2020; 3(2): 85-97.
IEEE M. Arslan İhsanoğlu ve A. İşmen , "Marmara Denizi biyoçeşitliliği ve Derinsu pembe karidesi av miktarı", Aquatic Research, c. 3, sayı. 2, ss. 85-97, Nis. 2020, doi:10.3153/AR20008