Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Investigation of domestic wastewater discharged to the sea from urban coastal settlements in Ordu Province

Year 2022, Volume 5, Issue 3, 186 - 195, 01.07.2022
https://doi.org/10.3153/AR22018

Abstract

In this study, the compliance of domestic wastewater discharges to the sea from the urban coastal settlements of Ordu Province with the criteria specified in the regulations was investigated. For this purpose, in 2018, samples were taken from the wastewater inlet and wastewater outlet at 8 different domestic wastewater treatment stations located in urban coastal settlements, twice a month, every month 2018. BOD5 (Biological Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), TP (Total Phosphorus), TN (Total Nitrogen), TSS (Suspended Solids), and pH analysis were performed in the wastewater samples. In the evaluation of the data obtained, the parameters and upper limit values are given in the Urban Wastewater Treatment Regulation and in the Water Pollution Control Regulation were taken as a basis. In the research, it was determined that they were able to function smoothly in Altınordu-Durugöl, Altınordu-Kumbaşı, Gülyalı, Ünye-Doğu and Ünye-Batı treatment stations. At the domestic wastewater treatment stations in Fatsa District, wastewater is discharged into the sea after physical pre-treatment. It has been determined that there is no significant difference between the wastewater inlet and wastewater outlet parameter values at the treatment stations in this district. This shows that domestic wastewater is discharged into the sea without being treated sufficiently at the treatment stations in Fatsa District. In Persembe District, domestic wastewater is directly discharged into the receiving environment. As a result, wastewater treatment plants with the capacity and characteristics to meet the needs should be established and put into operation in the districts of Perşembe and Fatsa. In addition, it is beneficial to establish pre-treatment facilities in the industrial zones in order to prevent the wastewater from small and large industrial sites operating in the province of Ordu and Organized Industrial Zones from mixing with domestic wastewater. Domestic wastewater and stormwater networks operating in the adjacent system throughout the province of Ordu should be converted into separate network lines.

References

 • Azman, H.E. (2005). Evsel Atıksuların Arıtılmasında Arıtma Verimi – Enerji İlişkisinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Balcıgil, M. (2013). Su Mercimeği Kullanarak (Lemna minor L.) Evsel Atıksulardan Nütrient ve Ağır Metal Giderimi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Biological Nutrient Removal (BNR) Operation in Wastewater Treatment Plants (2005). WEF Manual of Practice No. 30 (1st Edition), US: McGraw-Hill Professional, ISBN: 0071464158
 • Çiğdem, A. (2019). Tokat Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin İşletme ve Performans Yönünden Değerlendirilmesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
 • Duygulu, M. (2016). Doğal Arıtma Sistemlerinde (Yapay Sulak Alanlarda) Performans Değerlendirilmesi). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • Ersü, Ç.B. (2000). Sıcak iklimlerde evsel atıksuların arıtılmasında alternatiflerin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • FAO (2019). FAO, Corporate Document Repository. http://www.fao.org/docrep/t0551e/t0551e05.htm (Erişim tarihi 01.08.2019).
 • Henze, M., Harremoes, P., Jansen, J., Arvin, E. (2002). Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes. Springer-Verlag Publishing, Berlin Heidelberg, pp. 433, ISBN: 978-3642075902
 • Henze, M., Van Loosdrecht, M.C.M., Ekama, G.A., Brdjanovic, D. (2008). Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design. pp. 33-52, IWA Publishing, London, ISBN: 1843391880 https://doi.org/10.2166/9781780401867
 • KAAY (2006). Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, 08.01.2006 tarih ve 26047 sayılı Resmi Gazete. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/01/20060108-2.htm (Erişim tarihi 20.04.2021)
 • Libhaber, M., Jaramillo, A.O. (2012). Sustainable treatment and reuse of municipal wastewater. pp. 557, Iwa Publishing, London, UK, ISBN: 9781780400167
 • Operation of Municipal Wastewater Treatment Plants (2008). Manual Practice No. 11 (6th Edition), Volume 2, Liquid Processes, Water Environment Federation, US: McGraw-Hill Professional, ISBN: 9780071543675
 • Orhon, D., Ateş, E., Sözen, S., Çokgör, E.U. (1997). Characterization and COD fractionation of domestic wastewater. Environmental Pollution, 95(2), 191-204. https://doi.org/10.1016/S0269-7491(96)00111-X
 • Rice, E.W., Baird, R.B., Eaton, A.D., Clesceri, L.S. (2012). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd Edition, Washington DC.: American Public Health Association, American Water Works, Water Environment Federation, 1496 s., ISBN: 9780875530139
 • SKKY (2004). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete. https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=7221&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5 (Erişim tarihi 20.04.2021). Spellman, F.R. (2009). Handbook of water and wastewater treatment plant operations. CRC Press, ISBN: 1566706270 https://doi.org/10.1201/9781420075311
 • Sperling, V.M. (2007). Wastewater characteristics, treatment and disposal. IWA publishing, 296 p., ISBN: 9781843391616
 • Şama, A. (2019). Taşköprü (Kastamonu) Atıksu Arıtma Tesisi için Proje Aşamasında Öngörülen ve Mevcut Durumda Sağlanan Verimin Sürekliliğinin Karşılaştırılması. İller Bankası Anonim Şirketi Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi.
 • Tanyol, M., Uslu, G. (2013). Tunceli evsel atıksu arıtma tesisinin arıtma etkinliğinin değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 24-29. Tchobanoglous, G., Burton, F.L., Stensel, H.D. (1991). Wastewater Engineering: Collection, Treatment Disposal. McGraw-Hill: Metcalf and Eddy, McGraw-Hill, 1334 p., ISSBN: 0071008241
 • Tchobanoglous, G., Burton, F.L., Stensel, H.D. (2003). Wastewater Engineering: Treatment and Reuse (Four editions), McGraw-Hill: Metcalf and Eddy, 1819 p., EISBN: 0071122508
 • TUİK (2021). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2020. Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210 (Erişim tarihi 04.01.2021).
 • Yılmaz, B. (2018). Evsel Atıksulardaki KOİ, BOİ, TOK ve AKM Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Ordu ili kentsel kıyı yerleşim yerlerinden denize verilen evsel atık su deşarjlarının araştırılması

Year 2022, Volume 5, Issue 3, 186 - 195, 01.07.2022
https://doi.org/10.3153/AR22018

Abstract

Bu çalışmada, Ordu İli kentsel kıyı yerleşim yerlerinden denize yapılan evsel atık su deşarjlarının yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygunluk durumları araştırılmıştır. Bu amaçla, kentsel kıyı yerleşim yerlerinde bulunan yedi evsel atık su arıtma istasyonunun atık su girişi ve atık su çıkışından ve bir adet doğrudan alıcı ortama deşarj noktasından 2018 yılında her ay, ayda iki kez olmak üzere örnek alınmıştır. Atık su örneklerinde BOİ5 (Biyolojik Oksijen İhtiyacı), KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı), TP (Toplam Fosfor), TN (Toplam Azot), AKM (Askıda Katı Madde) ve pH analizi yapılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde yer alan parametreler ve üst limit değerleri esas alınmıştır. Araştırmada, Altınordu-Durugöl, Altınordu-Kumbaşı, Gülyalı, Ünye-Doğu ve Ünye-Batı arıtma istasyonlarının işlevlerini sorunsuz bir şekilde sürdürmekte oldukları saptanmıştır. Fatsa İlçesi’nde bulunan evsel atık su arıtma istasyonlarında, fiziksel ön arıtma sonrası atık sular denize deşarj edilmektedir. Bu ilçedeki arıtma istasyonlarında atık su girişi ve atık su çıkışı parametre değerleri arasında önemli bir fark olmadığı saptanmıştır. Buda, Fatsa İlçesi’ndeki arıtma istasyonlarında evsel atık suların yeterince arıtılmadan denize deşarj edildiğini göstermektedir. Perşembe İlçesi’nde ise evsel atık sular doğrudan alıcı ortama deşarj edilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde ihtiyacı karşılayacak kapasite ve özelliklerde atık su arıtma tesisleri kurulmalı ve faaliyete geçirilmelidir. Ayrıca, Ordu İli genelinde faaliyet gösteren küçük, büyük sanayi siteleri ile Organize Sanayi bölgelerindeki atık suların evsel atık sulara karışmaması için sanayi bölgelerinde ön arıtma tesislerinin kurulmasında yarar vardır. Ordu İli genelinde bitişik sistemde çalışan evsel atık su ve yağmur suyu şebekesi, ayrı ayrı şebeke hatlarına dönüştürülmelidir.

References

 • Azman, H.E. (2005). Evsel Atıksuların Arıtılmasında Arıtma Verimi – Enerji İlişkisinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Balcıgil, M. (2013). Su Mercimeği Kullanarak (Lemna minor L.) Evsel Atıksulardan Nütrient ve Ağır Metal Giderimi. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Biological Nutrient Removal (BNR) Operation in Wastewater Treatment Plants (2005). WEF Manual of Practice No. 30 (1st Edition), US: McGraw-Hill Professional, ISBN: 0071464158
 • Çiğdem, A. (2019). Tokat Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin İşletme ve Performans Yönünden Değerlendirilmesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
 • Duygulu, M. (2016). Doğal Arıtma Sistemlerinde (Yapay Sulak Alanlarda) Performans Değerlendirilmesi). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 • Ersü, Ç.B. (2000). Sıcak iklimlerde evsel atıksuların arıtılmasında alternatiflerin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • FAO (2019). FAO, Corporate Document Repository. http://www.fao.org/docrep/t0551e/t0551e05.htm (Erişim tarihi 01.08.2019).
 • Henze, M., Harremoes, P., Jansen, J., Arvin, E. (2002). Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes. Springer-Verlag Publishing, Berlin Heidelberg, pp. 433, ISBN: 978-3642075902
 • Henze, M., Van Loosdrecht, M.C.M., Ekama, G.A., Brdjanovic, D. (2008). Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design. pp. 33-52, IWA Publishing, London, ISBN: 1843391880 https://doi.org/10.2166/9781780401867
 • KAAY (2006). Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, 08.01.2006 tarih ve 26047 sayılı Resmi Gazete. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/01/20060108-2.htm (Erişim tarihi 20.04.2021)
 • Libhaber, M., Jaramillo, A.O. (2012). Sustainable treatment and reuse of municipal wastewater. pp. 557, Iwa Publishing, London, UK, ISBN: 9781780400167
 • Operation of Municipal Wastewater Treatment Plants (2008). Manual Practice No. 11 (6th Edition), Volume 2, Liquid Processes, Water Environment Federation, US: McGraw-Hill Professional, ISBN: 9780071543675
 • Orhon, D., Ateş, E., Sözen, S., Çokgör, E.U. (1997). Characterization and COD fractionation of domestic wastewater. Environmental Pollution, 95(2), 191-204. https://doi.org/10.1016/S0269-7491(96)00111-X
 • Rice, E.W., Baird, R.B., Eaton, A.D., Clesceri, L.S. (2012). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd Edition, Washington DC.: American Public Health Association, American Water Works, Water Environment Federation, 1496 s., ISBN: 9780875530139
 • SKKY (2004). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete. https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=7221&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5 (Erişim tarihi 20.04.2021). Spellman, F.R. (2009). Handbook of water and wastewater treatment plant operations. CRC Press, ISBN: 1566706270 https://doi.org/10.1201/9781420075311
 • Sperling, V.M. (2007). Wastewater characteristics, treatment and disposal. IWA publishing, 296 p., ISBN: 9781843391616
 • Şama, A. (2019). Taşköprü (Kastamonu) Atıksu Arıtma Tesisi için Proje Aşamasında Öngörülen ve Mevcut Durumda Sağlanan Verimin Sürekliliğinin Karşılaştırılması. İller Bankası Anonim Şirketi Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi.
 • Tanyol, M., Uslu, G. (2013). Tunceli evsel atıksu arıtma tesisinin arıtma etkinliğinin değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 24-29. Tchobanoglous, G., Burton, F.L., Stensel, H.D. (1991). Wastewater Engineering: Collection, Treatment Disposal. McGraw-Hill: Metcalf and Eddy, McGraw-Hill, 1334 p., ISSBN: 0071008241
 • Tchobanoglous, G., Burton, F.L., Stensel, H.D. (2003). Wastewater Engineering: Treatment and Reuse (Four editions), McGraw-Hill: Metcalf and Eddy, 1819 p., EISBN: 0071122508
 • TUİK (2021). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2020. Türkiye İstatistik Kurumu. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210 (Erişim tarihi 04.01.2021).
 • Yılmaz, B. (2018). Evsel Atıksulardaki KOİ, BOİ, TOK ve AKM Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Marine and Freshwater Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Sezai ATAKLI This is me
Ordu Büyükşehir Belediyesi
0000-0001-8335-6683
Türkiye


İsmet BALIK> (Primary Author)
Akdeniz University, Kemer Maritime Faculty
0000-0003-2168-8572
Türkiye

Publication Date July 1, 2022
Application Date April 27, 2021
Acceptance Date March 28, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { aquatres928713, journal = {Aquatic Research}, eissn = {2618-6365}, address = {Esnaf Mah. Pembe Köşk Sok. Kentplus Kadıköy Sitesi B Blok D435 Kadıköy-İstanbul}, publisher = {Nuray ERKAN ÖZDEN}, year = {2022}, volume = {5}, number = {3}, pages = {186 - 195}, doi = {10.3153/AR22018}, title = {Ordu ili kentsel kıyı yerleşim yerlerinden denize verilen evsel atık su deşarjlarının araştırılması}, key = {cite}, author = {Ataklı, Sezai and Balık, İsmet} }
APA Ataklı, S. & Balık, İ. (2022). Ordu ili kentsel kıyı yerleşim yerlerinden denize verilen evsel atık su deşarjlarının araştırılması . Aquatic Research , 5 (3) , 186-195 . DOI: 10.3153/AR22018
MLA Ataklı, S. , Balık, İ. "Ordu ili kentsel kıyı yerleşim yerlerinden denize verilen evsel atık su deşarjlarının araştırılması" . Aquatic Research 5 (2022 ): 186-195 <http://aquatres.scientificwebjournals.com/en/pub/issue/69220/928713>
Chicago Ataklı, S. , Balık, İ. "Ordu ili kentsel kıyı yerleşim yerlerinden denize verilen evsel atık su deşarjlarının araştırılması". Aquatic Research 5 (2022 ): 186-195
RIS TY - JOUR T1 - Ordu ili kentsel kıyı yerleşim yerlerinden denize verilen evsel atık su deşarjlarının araştırılması AU - Sezai Ataklı , İsmet Balık Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.3153/AR22018 DO - 10.3153/AR22018 T2 - Aquatic Research JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 195 VL - 5 IS - 3 SN - -2618-6365 M3 - doi: 10.3153/AR22018 UR - https://doi.org/10.3153/AR22018 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Aquatic Research Ordu ili kentsel kıyı yerleşim yerlerinden denize verilen evsel atık su deşarjlarının araştırılması %A Sezai Ataklı , İsmet Balık %T Ordu ili kentsel kıyı yerleşim yerlerinden denize verilen evsel atık su deşarjlarının araştırılması %D 2022 %J Aquatic Research %P -2618-6365 %V 5 %N 3 %R doi: 10.3153/AR22018 %U 10.3153/AR22018
ISNAD Ataklı, Sezai , Balık, İsmet . "Ordu ili kentsel kıyı yerleşim yerlerinden denize verilen evsel atık su deşarjlarının araştırılması". Aquatic Research 5 / 3 (July 2022): 186-195 . https://doi.org/10.3153/AR22018
AMA Ataklı S. , Balık İ. Ordu ili kentsel kıyı yerleşim yerlerinden denize verilen evsel atık su deşarjlarının araştırılması. Aquat Res. 2022; 5(3): 186-195.
Vancouver Ataklı S. , Balık İ. Ordu ili kentsel kıyı yerleşim yerlerinden denize verilen evsel atık su deşarjlarının araştırılması. Aquatic Research. 2022; 5(3): 186-195.
IEEE S. Ataklı and İ. Balık , "Ordu ili kentsel kıyı yerleşim yerlerinden denize verilen evsel atık su deşarjlarının araştırılması", Aquatic Research, vol. 5, no. 3, pp. 186-195, Jul. 2022, doi:10.3153/AR22018

ustresim_2020_dergipark.png

is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14628   13259

Open Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.