Review Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2020, Volume: 3 Issue: 4, 188 - 196, 17.06.2020
https://doi.org/10.3153/AR20017

Abstract

References

 • Aksungur, M., Alkan, A., Zengin, B., Tabak, I., Yilmaz, C. (2007). The effect of some environmental parameters on migration patterns of Black Sea trout in fresh water in Eastern Black Sea Region. Ekoloji, 17(65), 28-35. https://doi.org/10.5053/ekoloji.2007.655
 • Anonymous (2013). Black Sea trout (Salmo coruhensis (Syn. Salmo trutta labrax) species conservation action plain in Rize province. T.R. Ministry of Forestry and Water Af-fairs, General Directorate of Nature Conservation and Na-tional Parks, Ankara.
 • Anonymous (2016). Palearktik bölge, https://tr.wikipedia.org/wiki/Palearktik_bölge (accessed 10.11 2016).
 • Anonymous (2018a). Pan-European Action Plan for Stur-geon. Convention on the Conservation of European Wild-life and Natural Habitats. Standing Committee 38th Meet-ing Strasbourg, 27-30 November 2018. Document prepared by the World Sturgeon Conservation Society and WWF, Strasbourg, France.
 • Anonymous (2018b). Sapanca Akçay Deresine kırmızı beneklı alabalık bırakıldı. Sapanca Haber, https://www.sapanca.com.tr (20.07.2018).
 • Anonymous (2019). Su ürünleri istatistikleri. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara. https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf (15.05.2020)
 • Aras, M.S. (1976). Çoruh ve Aras havzası alabalıkları üze-rinde biyo-ekolojik araştırmalar. Atatürk Ünversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 7(1), 1-16.
 • Arıman, H., Kocaman, E.M. (2003). Aras, Yukarı Fırat ve Çoruh havzaları’nda yaşayan alabalık (Salmo trutta L.)' ların özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergi-si, 34(2), 193-197.
 • Arısoy, S. (1968). Fisheries in Sakarya (Sakarya vilayeti çevresinde su ürünleri ekonomisi ve kooperatifleşme ile kalkınma imkan ve problemleri). Istanbul University Eco-nomics Faculty Publication, (1391), p. 182.
 • Arslan, M., Aras, N.M., Yıldırım, A. (2000). Doğal ala-balığın Cenker Çayı (Çoruh Havzası)’nın populasyon yapısı ve büyüme özellikleri. Su Ürünleri Sempozyumu, p. 266-278, 22-24 Eylül 2000, Sinop.
 • Aydın, H., Yandı, İ. (2002). Karadeniz alası (Salmo trutta labrax Pallas, 1811)’nın Doğu Karadeniz bölgesi’nde yu-murtlama alanlarının durumu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19, 3-4.
 • Başçınar, N., Çakmak, E., Çavdar, Y., Aksungur, N. (2007). The effect of feeding frequency on growth perfor-mance and feed conversion rate of Black Sea trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1811). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7(1), 13-17.
 • Başçınar, N., Kocabaş, M., Şahin, A.Ş., Okumuş, I. (2010a). Comparison of hatching performances and yolk sac absorptions of Black Sea trout (Salmo trutta labrax Pal-las, 1811), brook trout (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) and their hybrids. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(5), 205-209.
 • Başçınar, N., Şahin, Ş., Kocabaş, M. (2010b). Effect of duo-culture on growth performance of brook trout (Salveli-nus fontinalis Mitchill, 1814) and Black Sea trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) in tank reared condition. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(3), 249-254.
 • Behnke, R.J. (1972). The systematics of salmonid fishes of recently glaciated lakes, Journal of the Fisheries Board of Canada, 29(6), 639-671. https://doi.org/10.1139/f72-112
 • Berg, L.S. (1962). Freshwater fishes of the USSR and adja-cent countries: Ryby presnykh vod SSSR i sopredelʹnykh stran (Vol. 1). Israel Program for Scientific Translations; (available from the Office of Technical Services, US Dept. of Commerce, Washington).
 • Berg, O.K. (1985). The formation of non‐anadromous populations of Atlantic salmon, Salmon salar L., in Eu-rope. Journal of Fish Biology, 27 (6), 805-815. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1985.tb03222.x
 • Bernatchez, L. (2001). The evolutionary history of brown trout (Salmo trutta L.) inferred from phylogeographic, nest-ed clade, and mismatch analyses of mitochondrial DNA variation. Evolution, 55(2), 351-379. https://doi.org/10.1111/j.0014-3820.2001.tb01300.x
 • Berra, T.M. (2001). Freshwater fish distribution. p, 604 California, USA , Academic Press. ISBN: 0-12-093156-7.
 • Çelikkale, M.S., Memis, D., Ercan, E. (2003). Sturgeon culture in Turkey. International Symposium of Fisheries and Zoology, 1 – 04 Ekim 2003, Istanbul.
 • Çelikkale, M.S. (1994). İç su balıkları yetiştiri-ciliği.Karadeniz Teknik Üniversitesi Yay.., No: 2, p.419 Trabzon.
 • Chebanov, M.S., Galich, E.V. (2013). Sturgeon hatchery manual. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No: 558, Ankara.
 • Çiçek, E., Fricke, R., Sungur, S., Eagderi, S. (2018). Freshwater fishes of Turkey; a revised and updated anno-tated checklist, Biharean Biologists, 9(2), 141-157.
 • Çiftçi, Y. (2006). Türkiye alabalık (Salmo trutta Linnaeus, 1758 ve Salmo platycephalus Behnke, 1968) populasyon-larının genetik yapısının mtDNA-RFLP analiz yöntemiyle belirlenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendis-liği A.B.D., Trabzon.
 • Dekker, W. (2002). Monitoring of glass eel recruitment. Netherlands Institute of Fisheries Research, report C007/02-WD, p. 256.
 • Dekker, W. (2003). Did lack of spawners cause the col-lapse of the European eel, Anguilla Anguilla?. Fisheries Management and Ecology, 10(6), 365-376. https://doi.org/10.1111/j.1365-2400.2003.00352.x
 • Edwards, D., Doroshov, S. (1989). Appraisal of the stur-geon and sea trout fisheries and proposals for a rehabilita-tion programme. F.A.O., p. 37, Rome.
 • Ekmekçi, F.G., Yoğurtçuoğlu, B., Freyhof, J. (2016). Türkiye’de barajların doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle tehdit altında olan tatlısu balıkları. Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı, 21-22 Kasım 2016, İstanbul.
 • Elliott, J. M. (1994). Quantitative ecology and the brown trout. Oxford University Press. ISBN: 0198546785
 • Feunteun, E. (2002). Management of European eel popula-tion (Anguilla anguilla): an impossible bargain. Ecological Engineering, 18(5), 575-591. https://doi.org/10.1016/S0925-8574(02)00021-6
 • Freyhof, J. (2013). Salmo labrax the IUCN red list of threatened species 2013, e.T135658A4172650. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T135658A4172650.en (accessed 06.04.2018).
 • Geldiay, R., Balık, S. (1988). Türkiye tatlı su balıkları. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi (97), 1-159.
 • Gross, M. R., Coleman, R. M., McDowall, R. M. (1988). Aquatic productivity and the evolution of diadromous fish migration. Science, 239(4845), 1291-1293. https://doi.org/10.1126/science.239.4845.1291
 • Güven, E., Yıldız, M., Baltacı, M.A. (2016). Kırmızı benekli (Salmo trutta sp.) alabalık yumurtalarının inkübasyonu ve yavruların beslenmesi üzerine bir araştır-ma, Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3), 209-216. https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.3.04
 • İkiz, R., Küçük, F., Gülyavuz, H., Gülle, İ. (1998). Anta-lya Korfezi’ndeki akarsulara (Manavgat Irmağı, Köprüçay Irmağı, Aksu ve Alara Çayları) giren yılan balığı (A. anguil-la L., 1758) elverlerinin giriş mevsimlerinin tespiti ve ya-kalama metotları. Tübitak Proje Raporu, YDABÇAG-314, p. 28 .
 • Keith, P., Allardi, J., Moutou, B. (1992). Livre rouge des espéces menacée de paissons d’ean douce de France et bi-lan des introductions. Museum National d’Histoire Na-turelle, Secretariat de la Faune et del a Flore, Consil Supé-rieur de la Peche, Cemagref & Ministére de l’Environment. p. 111.
 • Klemetsen, A., Amundsen, P.A., Dempson, J.B., Jonsson, B., Jonsson, N., O'connell, M.F., Mortensen, E. (2003). Atlantic salmon (Salmo salar L.), brown trout (Salmo trutta L.) and Arctic charr (Salvelinus alpinus L.): a review of aspects of their life histories. Ecology of Freshwater Fish, 12(1), 1-59. https://doi.org/10.1034/j.1600-0633.2003.00010.x
 • Khodorevskaya, R.P., Pavlov, D.S., Ruban, G.J. (2009). Behaviour, migrations, distribution, and stocks of stur-geons in the Volga-Caspian Basin. Neu Wulmstorf; World Sturgeon Conservation Society Special Publication, No. 3, p. 233.
 • Kocabaş, M. (2009). Türkiye doğal alabalık (Salmo trutta) ekotiplerinin kültür şartlarında büyüme performansı ve morfolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi,Trabzon, p. 110.
 • Kolman, R., Zarkua, Z. (2002). Environmental conditions of common sturgeon (Acipenser sturio L.) spawning in River Rioni (Georgia). Electronic Journal of Polish Agricul-tural Universities, Fisheries, 5(2), 1-9.
 • Kuru, M. (2004). Türkiye içsu balıklarının son sistematik durumu, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 1-21.
 • Küçük, F., Gülle, İ., Güçlü, S.S., Atalay, M.A. (2016). Antalya havzası'ndaki elver göçleri ve habitatları üzerine antropojenik baskılar. Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı, 21-22 Kasım 2016, İstanbul.
 • McClave, J.D., Brickley, P.J., O’Brien, K.M., Kistner, D.A., Wong, M.W., Gallagher, M., Watson, S.M. (1988). Do leptocephali of the European eel swim to reach conti-nental waters. Status of the question. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 78(1), 285-306. https://doi.org/10.1017/S0025315400040091
 • McDowall, R. M. 1988. Diadromy in Fishes: Migrations between Freshwater and Marine Environments. Timber Press, p. 308, Portland, OR.
 • Memis, D. (2014). A short history of sturgeon caviar pro-duction in Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 30(6), 1552–1556. https://doi.org/10.1111/jai.12602
 • Memis, D., Tosun, D.D., Yamaner, G., Tunçelli, G., Gessner, J. (2019). Present status of sturgeon in the lower Sakarya River in Turkey. Aquatic Research, 2(2), 53-60. https://doi.org/10.3153/AR19007
 • Moriarty, C., Dekker, W. (1997). Management of the European eel. Marine Institute, Fisheries Bulletin, 15, 110.
 • Oray, I. R. (1987). Research on European eel (A.anguilla) catching in inland waters of East Mediterrenaen Region. İstanbul Üniversitesi Su Ürunleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 43-69.
 • Özden, Ö., Can, İ., Oray, I. K., Kaplan, M., Parıldar, S., Erkan Özden, N. (2018). Toxic metal risk assessment of European eels (Anguilla anguilla) in Asi River. 2nd Interna-tional Fisheries Symposium, p.40, Girne, Kıbrıs.
 • Rosenthal, H., Gessner, J., Deniz, H., Memiş, D., Ustaoğlu Tırıl, S., Zengin, M., Altan, O. (2015). National action plan for the conservation and restoration of the sturgeons of Turkey. (Edits: Rosenthal, H., Gessner, J), Ministry of Food Agriculture and Livestock, DG Fisheries and Aquaculture, Medisan Yayınevi, p. 127, Ankara.
 • Secor, D. H. (2015). Migration Ecology of Marine Fishes. Johns Hopkins University Press 2715 North Charles Street Baltimore, Maryland, ISBN 978-1-4214-1613-7.
 • Tesch, F.W. (1977). The eel biology and management of Anguillid eel. (J. Greenwood, translator) John Wiley and Sons, p. 434, New York. https://doi.org/10.1007/978-94-009-5761-9
 • Tunçelli, G., Memiş, D. (2020). Effects of constant and changing water temperature on sperm quality of the en-dangered Çoruh trout, Salmo coruhensis. Journal of Applied Aquaculture, https://doi.org/10.1080/10454438.2020.1738303
 • Turan, D., Kottelat, M., Engin, S. (2009). Two new spe-cies of trouts, resident and migratory, sympatric in streams of northern Anatolia (Salmoniformes: Salmonidae). Ichthy-ological Exploration of Freshwaters, 20(4), 333-364.
 • Ustaoğlu Tırıl, S., Memiş, D. (2018). An overview of the factors affecting the migration of sturgeons in Yeşilırmak. Aquatic Sciences and Engineering, 33(4), 138-144. https://doi.org/10.26650/ASE20180002
 • Zengin, M., Ustaoglu, T. S., Dagtekin, M., Eryildirim, H., Taner, C., Mehmet, G. (2008). A study on the current status of sturgeon populations in the Kizilirmak and Ye-silirmak basins at the beginning of 2000. Workshop on Sturgeon Conservation Strategy and Aquaculture, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Trabzon Central Fisheries Research Institute, 30–31 October 2008, Samsun.

Current status of economically important diadromous fish species of Turkey; European eel, Black Sea trout and sturgeon species

Year 2020, Volume: 3 Issue: 4, 188 - 196, 17.06.2020
https://doi.org/10.3153/AR20017

Abstract

Turkey has a rich variety of fish species in the rivers with a total length of 177,714 km in Turkey. Freshwater fish live in rivers, streams, creeks, dam lakes, natural lakes, wetland areas, etc.
The life of migratory fish is threatened by the anthropogenic impact on aquatic habitats. Human activities that disrupt river integrity can be listed as; dam and hydro power plant constructions, high levees, sluices, weirs and bridges, sand-gravel quarries, recreational works, wetland depletion, water pollutions, overfishing, habitat losses, climate changes, water pumping from a river to other river basins, drinking water, dried river beds etc. The most important diadromous fish species in Turkey are sturgeon species (Acipenseridae), European eel (Anguilla anguilla) and Black Sea trout (Salmo trutta labrax). In this study, the past and present status of these species are reviewed. 

References

 • Aksungur, M., Alkan, A., Zengin, B., Tabak, I., Yilmaz, C. (2007). The effect of some environmental parameters on migration patterns of Black Sea trout in fresh water in Eastern Black Sea Region. Ekoloji, 17(65), 28-35. https://doi.org/10.5053/ekoloji.2007.655
 • Anonymous (2013). Black Sea trout (Salmo coruhensis (Syn. Salmo trutta labrax) species conservation action plain in Rize province. T.R. Ministry of Forestry and Water Af-fairs, General Directorate of Nature Conservation and Na-tional Parks, Ankara.
 • Anonymous (2016). Palearktik bölge, https://tr.wikipedia.org/wiki/Palearktik_bölge (accessed 10.11 2016).
 • Anonymous (2018a). Pan-European Action Plan for Stur-geon. Convention on the Conservation of European Wild-life and Natural Habitats. Standing Committee 38th Meet-ing Strasbourg, 27-30 November 2018. Document prepared by the World Sturgeon Conservation Society and WWF, Strasbourg, France.
 • Anonymous (2018b). Sapanca Akçay Deresine kırmızı beneklı alabalık bırakıldı. Sapanca Haber, https://www.sapanca.com.tr (20.07.2018).
 • Anonymous (2019). Su ürünleri istatistikleri. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara. https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf (15.05.2020)
 • Aras, M.S. (1976). Çoruh ve Aras havzası alabalıkları üze-rinde biyo-ekolojik araştırmalar. Atatürk Ünversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 7(1), 1-16.
 • Arıman, H., Kocaman, E.M. (2003). Aras, Yukarı Fırat ve Çoruh havzaları’nda yaşayan alabalık (Salmo trutta L.)' ların özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergi-si, 34(2), 193-197.
 • Arısoy, S. (1968). Fisheries in Sakarya (Sakarya vilayeti çevresinde su ürünleri ekonomisi ve kooperatifleşme ile kalkınma imkan ve problemleri). Istanbul University Eco-nomics Faculty Publication, (1391), p. 182.
 • Arslan, M., Aras, N.M., Yıldırım, A. (2000). Doğal ala-balığın Cenker Çayı (Çoruh Havzası)’nın populasyon yapısı ve büyüme özellikleri. Su Ürünleri Sempozyumu, p. 266-278, 22-24 Eylül 2000, Sinop.
 • Aydın, H., Yandı, İ. (2002). Karadeniz alası (Salmo trutta labrax Pallas, 1811)’nın Doğu Karadeniz bölgesi’nde yu-murtlama alanlarının durumu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19, 3-4.
 • Başçınar, N., Çakmak, E., Çavdar, Y., Aksungur, N. (2007). The effect of feeding frequency on growth perfor-mance and feed conversion rate of Black Sea trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1811). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 7(1), 13-17.
 • Başçınar, N., Kocabaş, M., Şahin, A.Ş., Okumuş, I. (2010a). Comparison of hatching performances and yolk sac absorptions of Black Sea trout (Salmo trutta labrax Pal-las, 1811), brook trout (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814) and their hybrids. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1(5), 205-209.
 • Başçınar, N., Şahin, Ş., Kocabaş, M. (2010b). Effect of duo-culture on growth performance of brook trout (Salveli-nus fontinalis Mitchill, 1814) and Black Sea trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) in tank reared condition. Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(3), 249-254.
 • Behnke, R.J. (1972). The systematics of salmonid fishes of recently glaciated lakes, Journal of the Fisheries Board of Canada, 29(6), 639-671. https://doi.org/10.1139/f72-112
 • Berg, L.S. (1962). Freshwater fishes of the USSR and adja-cent countries: Ryby presnykh vod SSSR i sopredelʹnykh stran (Vol. 1). Israel Program for Scientific Translations; (available from the Office of Technical Services, US Dept. of Commerce, Washington).
 • Berg, O.K. (1985). The formation of non‐anadromous populations of Atlantic salmon, Salmon salar L., in Eu-rope. Journal of Fish Biology, 27 (6), 805-815. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1985.tb03222.x
 • Bernatchez, L. (2001). The evolutionary history of brown trout (Salmo trutta L.) inferred from phylogeographic, nest-ed clade, and mismatch analyses of mitochondrial DNA variation. Evolution, 55(2), 351-379. https://doi.org/10.1111/j.0014-3820.2001.tb01300.x
 • Berra, T.M. (2001). Freshwater fish distribution. p, 604 California, USA , Academic Press. ISBN: 0-12-093156-7.
 • Çelikkale, M.S., Memis, D., Ercan, E. (2003). Sturgeon culture in Turkey. International Symposium of Fisheries and Zoology, 1 – 04 Ekim 2003, Istanbul.
 • Çelikkale, M.S. (1994). İç su balıkları yetiştiri-ciliği.Karadeniz Teknik Üniversitesi Yay.., No: 2, p.419 Trabzon.
 • Chebanov, M.S., Galich, E.V. (2013). Sturgeon hatchery manual. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No: 558, Ankara.
 • Çiçek, E., Fricke, R., Sungur, S., Eagderi, S. (2018). Freshwater fishes of Turkey; a revised and updated anno-tated checklist, Biharean Biologists, 9(2), 141-157.
 • Çiftçi, Y. (2006). Türkiye alabalık (Salmo trutta Linnaeus, 1758 ve Salmo platycephalus Behnke, 1968) populasyon-larının genetik yapısının mtDNA-RFLP analiz yöntemiyle belirlenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendis-liği A.B.D., Trabzon.
 • Dekker, W. (2002). Monitoring of glass eel recruitment. Netherlands Institute of Fisheries Research, report C007/02-WD, p. 256.
 • Dekker, W. (2003). Did lack of spawners cause the col-lapse of the European eel, Anguilla Anguilla?. Fisheries Management and Ecology, 10(6), 365-376. https://doi.org/10.1111/j.1365-2400.2003.00352.x
 • Edwards, D., Doroshov, S. (1989). Appraisal of the stur-geon and sea trout fisheries and proposals for a rehabilita-tion programme. F.A.O., p. 37, Rome.
 • Ekmekçi, F.G., Yoğurtçuoğlu, B., Freyhof, J. (2016). Türkiye’de barajların doğrudan ve dolaylı etkileri nedeniyle tehdit altında olan tatlısu balıkları. Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı, 21-22 Kasım 2016, İstanbul.
 • Elliott, J. M. (1994). Quantitative ecology and the brown trout. Oxford University Press. ISBN: 0198546785
 • Feunteun, E. (2002). Management of European eel popula-tion (Anguilla anguilla): an impossible bargain. Ecological Engineering, 18(5), 575-591. https://doi.org/10.1016/S0925-8574(02)00021-6
 • Freyhof, J. (2013). Salmo labrax the IUCN red list of threatened species 2013, e.T135658A4172650. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T135658A4172650.en (accessed 06.04.2018).
 • Geldiay, R., Balık, S. (1988). Türkiye tatlı su balıkları. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi (97), 1-159.
 • Gross, M. R., Coleman, R. M., McDowall, R. M. (1988). Aquatic productivity and the evolution of diadromous fish migration. Science, 239(4845), 1291-1293. https://doi.org/10.1126/science.239.4845.1291
 • Güven, E., Yıldız, M., Baltacı, M.A. (2016). Kırmızı benekli (Salmo trutta sp.) alabalık yumurtalarının inkübasyonu ve yavruların beslenmesi üzerine bir araştır-ma, Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3), 209-216. https://doi.org/10.12714/egejfas.2016.33.3.04
 • İkiz, R., Küçük, F., Gülyavuz, H., Gülle, İ. (1998). Anta-lya Korfezi’ndeki akarsulara (Manavgat Irmağı, Köprüçay Irmağı, Aksu ve Alara Çayları) giren yılan balığı (A. anguil-la L., 1758) elverlerinin giriş mevsimlerinin tespiti ve ya-kalama metotları. Tübitak Proje Raporu, YDABÇAG-314, p. 28 .
 • Keith, P., Allardi, J., Moutou, B. (1992). Livre rouge des espéces menacée de paissons d’ean douce de France et bi-lan des introductions. Museum National d’Histoire Na-turelle, Secretariat de la Faune et del a Flore, Consil Supé-rieur de la Peche, Cemagref & Ministére de l’Environment. p. 111.
 • Klemetsen, A., Amundsen, P.A., Dempson, J.B., Jonsson, B., Jonsson, N., O'connell, M.F., Mortensen, E. (2003). Atlantic salmon (Salmo salar L.), brown trout (Salmo trutta L.) and Arctic charr (Salvelinus alpinus L.): a review of aspects of their life histories. Ecology of Freshwater Fish, 12(1), 1-59. https://doi.org/10.1034/j.1600-0633.2003.00010.x
 • Khodorevskaya, R.P., Pavlov, D.S., Ruban, G.J. (2009). Behaviour, migrations, distribution, and stocks of stur-geons in the Volga-Caspian Basin. Neu Wulmstorf; World Sturgeon Conservation Society Special Publication, No. 3, p. 233.
 • Kocabaş, M. (2009). Türkiye doğal alabalık (Salmo trutta) ekotiplerinin kültür şartlarında büyüme performansı ve morfolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi,Trabzon, p. 110.
 • Kolman, R., Zarkua, Z. (2002). Environmental conditions of common sturgeon (Acipenser sturio L.) spawning in River Rioni (Georgia). Electronic Journal of Polish Agricul-tural Universities, Fisheries, 5(2), 1-9.
 • Kuru, M. (2004). Türkiye içsu balıklarının son sistematik durumu, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 1-21.
 • Küçük, F., Gülle, İ., Güçlü, S.S., Atalay, M.A. (2016). Antalya havzası'ndaki elver göçleri ve habitatları üzerine antropojenik baskılar. Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı, 21-22 Kasım 2016, İstanbul.
 • McClave, J.D., Brickley, P.J., O’Brien, K.M., Kistner, D.A., Wong, M.W., Gallagher, M., Watson, S.M. (1988). Do leptocephali of the European eel swim to reach conti-nental waters. Status of the question. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 78(1), 285-306. https://doi.org/10.1017/S0025315400040091
 • McDowall, R. M. 1988. Diadromy in Fishes: Migrations between Freshwater and Marine Environments. Timber Press, p. 308, Portland, OR.
 • Memis, D. (2014). A short history of sturgeon caviar pro-duction in Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 30(6), 1552–1556. https://doi.org/10.1111/jai.12602
 • Memis, D., Tosun, D.D., Yamaner, G., Tunçelli, G., Gessner, J. (2019). Present status of sturgeon in the lower Sakarya River in Turkey. Aquatic Research, 2(2), 53-60. https://doi.org/10.3153/AR19007
 • Moriarty, C., Dekker, W. (1997). Management of the European eel. Marine Institute, Fisheries Bulletin, 15, 110.
 • Oray, I. R. (1987). Research on European eel (A.anguilla) catching in inland waters of East Mediterrenaen Region. İstanbul Üniversitesi Su Ürunleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 43-69.
 • Özden, Ö., Can, İ., Oray, I. K., Kaplan, M., Parıldar, S., Erkan Özden, N. (2018). Toxic metal risk assessment of European eels (Anguilla anguilla) in Asi River. 2nd Interna-tional Fisheries Symposium, p.40, Girne, Kıbrıs.
 • Rosenthal, H., Gessner, J., Deniz, H., Memiş, D., Ustaoğlu Tırıl, S., Zengin, M., Altan, O. (2015). National action plan for the conservation and restoration of the sturgeons of Turkey. (Edits: Rosenthal, H., Gessner, J), Ministry of Food Agriculture and Livestock, DG Fisheries and Aquaculture, Medisan Yayınevi, p. 127, Ankara.
 • Secor, D. H. (2015). Migration Ecology of Marine Fishes. Johns Hopkins University Press 2715 North Charles Street Baltimore, Maryland, ISBN 978-1-4214-1613-7.
 • Tesch, F.W. (1977). The eel biology and management of Anguillid eel. (J. Greenwood, translator) John Wiley and Sons, p. 434, New York. https://doi.org/10.1007/978-94-009-5761-9
 • Tunçelli, G., Memiş, D. (2020). Effects of constant and changing water temperature on sperm quality of the en-dangered Çoruh trout, Salmo coruhensis. Journal of Applied Aquaculture, https://doi.org/10.1080/10454438.2020.1738303
 • Turan, D., Kottelat, M., Engin, S. (2009). Two new spe-cies of trouts, resident and migratory, sympatric in streams of northern Anatolia (Salmoniformes: Salmonidae). Ichthy-ological Exploration of Freshwaters, 20(4), 333-364.
 • Ustaoğlu Tırıl, S., Memiş, D. (2018). An overview of the factors affecting the migration of sturgeons in Yeşilırmak. Aquatic Sciences and Engineering, 33(4), 138-144. https://doi.org/10.26650/ASE20180002
 • Zengin, M., Ustaoglu, T. S., Dagtekin, M., Eryildirim, H., Taner, C., Mehmet, G. (2008). A study on the current status of sturgeon populations in the Kizilirmak and Ye-silirmak basins at the beginning of 2000. Workshop on Sturgeon Conservation Strategy and Aquaculture, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Trabzon Central Fisheries Research Institute, 30–31 October 2008, Samsun.

Details

Primary Language English
Subjects Hydrobiology
Journal Section Review Articles
Authors

Devrim MEMİŞ
Istanbul University Faculty of Aquatic Sciences
0000-0001-7378-0165
Türkiye


Güneş YAMANER
ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF AQUATIC SCIENCES
0000-0003-1886-4985
Türkiye


Deniz Devrim TOSUN
ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF AQUATIC SCIENCES
0000-0001-6612-6624
Türkiye


Gökhan TUNÇELLİ
ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF AQUATIC SCIENCES
0000-0003-1708-7272
Türkiye


Merve TINKIR
ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF AQUATIC SCIENCES
0000-0003-2807-2789
Türkiye

Publication Date June 17, 2020
Submission Date April 22, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 3 Issue: 4

Cite

APA Memiş, D. , Yamaner, G. , Tosun, D. D. , Tunçelli, G. & Tınkır, M. (2020). Current status of economically important diadromous fish species of Turkey; European eel, Black Sea trout and sturgeon species . Aquatic Research , 3 (4) , 188-196 . DOI: 10.3153/AR20017

16291

is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14628   1325927040

Diamond Open Access refers to a scholarly publication model in which journals and platforms do not charge fees to either authors or readers.

Open Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Archiving Policy:

Archiving is done according to ULAKBİM "DergiPark" publication policy (LOCKSS).