Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

SMALL SCALE FISHING ACTIVITY AND ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF FISHERMEN IN THE MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ)

Year 2019, Volume 2, Issue 4, 200 - 210, 01.10.2019
https://doi.org/10.3153/AR19019

Abstract

In this study, we considered the small scale fishery of Marmara Ereğlisi (Tekirdağ). 30 fishermen and 24 fishing boats were examined. Length and engine power of boats range 5.58-175.13 HP and 5.28-10.8 m respectively. Wooden boats operate in the fishery. Gill nets, trammel nets, handlines, pole and lines and beam trawls are used in the fishery. Especially, horse mackerel, sole, red snapper and deep water pink shrimps are the target species. Fishing boats were designed for up to 5 fishing gears. Fishing boats have radar, fish finder, Gps, compass, overhead net drum, trawl crane and projector according to fishing methods and size. Age of the fishermen vary between 25-75 years. The highest age distribution was found to be between 50-59 years. Fishermen and retirees are the main groups. 52.2% of the fishermen are satisfied with their income. 56.6 % of the fishermen continue father job. Majority of fishermen have fishing experiences of 41 year or more. The fishermen have different levels of education. 82.6% of the fishermen have health insurance, while 73.9 percent of them had an home at least.

References

 • Abdikoğlu, D.İ., Azabağaoğlu, M.Ö., Unakıtan, G. (2015). Tekirdağ ilinde balık tüketim eğilimlerinin belirlenmesi. Balkan ve Yakındoğu Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 69-75.
 • Aksoy, R., Koç, G. (2012). Küçük ölçekli balıkçılığın genel profili: zonguldak ili merkez ilçesinde bir saha çalışması. International Journal of Economic and Administration Studies, 8, 87-103.
 • Akyol, O., Perçin, F. (2006). Tekirdağ İli (Marmara Denizi) Kıyı Balıkçılığı ve Sorunları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4), 423-426.
 • Anonymous (2003-2014). Gıda Tarım Raporları. Tekirdağ Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. https://tekirdag.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=47 (Erişim tarihi:10.09.2019)
 • Anonymous (2014). Gıda Tarım Raporları. Tekirdağ Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. https://tekirdag.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=47 (Erişim tarihi:10.09.2019)
 • Bayrak, A. (2017). Karadeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sorunları. M. Sezgin, F. Şahin & U. Özsandıkçı (Edt.), Karadeniz ve Balıkçılık Çalıştayı Kitabı (123-126). Sinop. Şimal Ajans. ISBN:978-605-88024-3-8.
 • Benli, K. (2009). Marmara Denizi Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik yapısı ve Deniz Ürünleri Pazarlaması. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi. 186 s.
 • Can, M.F., Serpin, D., Can, M.F. (2012). İskenderun körfezi’nde küçük çaplı balıkçılığın genel durumu. İskenderun, arsuz ve konacık örneği. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 7(3), 167-175.
 • CİMER, (2019). T.C.Tekirdağ Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sayı :13327431-140.99-E.616202. İlgi: 11.02.2019 tarihli ve 93510155-33423 sayılı yazıya cevap.
 • Demirci, S., Aytekin, N., Şimşek, E. (2015). İskenderun balıkçı barınağında sosyo-ekonomik durum. SUMDER Su Ürünleri Sayı: 58-60, 58-63.
 • Demirkol, O., Aktaş, N. (2002). Tekirdağ açıklarından ve izmit körfezi’nden avlanan istavrit balıklarında ağır metal birikimi üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 8(2), 205-209.
 • DLH (2011). Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi. Sonuç Raporu I-II. http://www.aygm.gov.tr/BLSM_WIYS/DLH/tr/DOKUMAN_SOL_MENU/Balikcilik_Kiyi_Yapilari/20110527_151837_10288_1_46492.pdf (Erişim tarihi: 02.09.2019).
 • Doğan, K. (2009). İstanbul İlinde Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Analizi. Ulusal Su Günleri Sempozyumu. 29 Eylül-1 Ekim 2009. Elazığ.
 • Doğan, K. (2010). İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri ve Ortaklarının Sosyo-Ekonomik Analizi. Journal of Fisheries Sciences.com 4(4), 318-328. https://doi.org/10.3153/jfscom.2010035
 • Doğan, K., Gönülal, O. (2011). Gökçeada (Ege denizi) balıkçılığı ve balıkçıların sosyo-ekonomik yapısı. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(3), 57-69.
 • Doğan, K. Alıçlı, T.Z. (2018). Şile (İstanbul) su ürünleri kooperatifi ve ortaklarının sosyo-ekonomik analizi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 11(2), 20-24.
 • Düz, G. (2011). Bursa ve Kocaeli İlleri Kıyı Balıkçılığının Karşılaştırmalı Sosyo-Ekonomik Analizi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Sayfa, 89.
 • Eroğlu, İ. (2016). Tekirdağ limanının coğrafi özellikleri ve türkiye limanları arasındaki yeri. Humanitas, 4(7), 189-213. https://doi.org/10.20304/husbd.94134
 • FAO, (2015). http://www.fao.org/fisheries (Erişim 10.09.2019).
 • Göktürk, D., Deniz, T. (2016). İstanbul prens adaları’nda küçük ölçekli balıkçılık yapısının değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(4), 415-424.
 • Göktürk, D., Deniz, T. (2017). Development of sustainable small-scale fisheries management in Turkey. Journal of Aquaculture & Marine Biology, 6(1), 00142. https://doi.org/10.15406/jamb.2017.06.00142
 • Güngör, G., Özen, S.Ş., Güngör, H. (2007). Marmara denizi balıkçılığının sosyo-ekonomik yapısı ve deniz ürünleri pazarlaması: Tekirdağ ili sahil şeridi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 4(3), 311-325. Güngör, H., Güngör, G., Benli, K. (2014). İstanbul İli (Marmara Denizi Sahil Şeridi) Deniz Balıkçılığında Faaliyette Bulunan Tekne Sahiplerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun.
 • MEGEP (2016). T.C. Millieğitim Bakanlığı (2016) Denizcilik (Balıkçı tekneleri). http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Balıkçı%20Tekneleri.pdf (Erişim tarihi: 02.09.2019).
 • Mutlu, C., Uncumusaoğlu, C.M., Verep, B. (2018). Giresun ilindeki balık avlama filosunun teknik özellikleri. Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, 3(2), 68-76.
 • Öztürk, B. (2009). Investigations of the rose shrimp Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Northern Marmara Sea. Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 15(3), 123-134.
 • Sağlam, N.E., Çalık, S. (2016). Giresun ili balıkçılığına genel bir bakış. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 28-37.
 • Şahin, S. (2006). Tekirdağ İli Deniz Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Durumu ve Pazarlama Yapısı. Tekirdağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi. 97 s.
 • Şimşek, D.S., Korkut, A.B. (2009). Kıyı şeridi rekreasyon potansiyelinin belirlenmesinde bir yöntem uygulaması: tekirdağ merkez ilçe örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(3), 315-327. Taşdan, K., Çeliker, S.A., Arısoy, H., Ataseven, Y., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A. (2010). Akdeniz Bölgesinde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi 22-24 Eylül 2010. Şanlıurfa.
 • TUİK (2018). 2018 Su Ürünleri İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (erişim:05.09.2019).
 • Uzmanoğlu, S., Soylu, M. (2006). Karasu (Sakarya) bölgesi deniz balıkçılığının sosyoekonomik yapısı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1-3), 515-518.
 • Yağlıoğlu, D. (2013). Akçakoca (Batı Karadeniz) balıkçılığı ve balıkçıların sosyoekonomik analizi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 9(1), 35-42.
 • Yıldız, T., Karakulak, F.S. (2013). İstanbul balıkçılık kıyı yapılarının mevcut durumu. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 16-28.
 • Yücel, Ş. (2006). Orta Karadeniz bölgesi balıkçılığı ve balıkçıların sosyo-ekonomik durumu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1-3), 529-532.
 • Zengin, M., Güngör, G. (2017). Su ürünleri kooperatiflerinin balıkçılık yönetimi içerisindeki rolü: Marmara Denizi örneği, Türkiye. Turkish Journal of Aquatic Sciences, 32(2), 102-119. https://doi.org/10.18864/TJAS201709

MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK FAALİYETİ VE BALIKÇILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ

Year 2019, Volume 2, Issue 4, 200 - 210, 01.10.2019
https://doi.org/10.3153/AR19019

Abstract

Bu çalışmada, Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) küçük ölçekli balıkçılığı ele alınmıştır. 30 balıkçı ve 24 adet balıkçı teknesi incelenmiştir. Teknelerinin uzunluk ve motor güçleri sırası ile 5.58-175.13 HP ve 5.28-10.8 m arasındadır. Balıkçılıkta ahşap tekneler faaliyet göstermektedir. Solungaç ağları, fanyalı ağlar, el oltaları, kamış oltalar ve algarnalar balıkçılıkta kullanılmaktadır. Özellikle, istavrit, dil, kırlangıç balığı ve derin su pembe karidesi hedef türlerdir. Balıkçı tekneleri en fazla 5 av aracı için tasarlanmıştır. Balıkçı tekneleri, avlama yöntemlerine ve büyüklüğe göre radar, balık bulucu, Gps, pusula, ağ makarası, trol vinci ve ışıldak bulunmaktadır. Balıkçıların yaşları 25-75 arasında değişmektedir. En yüksek yaş dağılımı 50-59 arasında bulunmuştur. Balıkçılar ve emekliler ana gruplardır. Balıkçıların %52.2’si gelirlerinden memnundur. Balıkçıların %56’sı baba mesleğine devam etmektedir. Balıkçıların büyük kısmı 41 yıl ve daha fazla balıkçılık tecrübesine sahiptir. Balıkçılar farklı eğitim seviyelerine sahiptir. Balıkçıların % 82.6' sının sağlık sigortası varken,% 73.9’unun en azından bir evi vardır.

References

 • Abdikoğlu, D.İ., Azabağaoğlu, M.Ö., Unakıtan, G. (2015). Tekirdağ ilinde balık tüketim eğilimlerinin belirlenmesi. Balkan ve Yakındoğu Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 69-75.
 • Aksoy, R., Koç, G. (2012). Küçük ölçekli balıkçılığın genel profili: zonguldak ili merkez ilçesinde bir saha çalışması. International Journal of Economic and Administration Studies, 8, 87-103.
 • Akyol, O., Perçin, F. (2006). Tekirdağ İli (Marmara Denizi) Kıyı Balıkçılığı ve Sorunları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(3-4), 423-426.
 • Anonymous (2003-2014). Gıda Tarım Raporları. Tekirdağ Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. https://tekirdag.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=47 (Erişim tarihi:10.09.2019)
 • Anonymous (2014). Gıda Tarım Raporları. Tekirdağ Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. https://tekirdag.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=47 (Erişim tarihi:10.09.2019)
 • Bayrak, A. (2017). Karadeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sorunları. M. Sezgin, F. Şahin & U. Özsandıkçı (Edt.), Karadeniz ve Balıkçılık Çalıştayı Kitabı (123-126). Sinop. Şimal Ajans. ISBN:978-605-88024-3-8.
 • Benli, K. (2009). Marmara Denizi Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik yapısı ve Deniz Ürünleri Pazarlaması. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi. 186 s.
 • Can, M.F., Serpin, D., Can, M.F. (2012). İskenderun körfezi’nde küçük çaplı balıkçılığın genel durumu. İskenderun, arsuz ve konacık örneği. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 7(3), 167-175.
 • CİMER, (2019). T.C.Tekirdağ Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sayı :13327431-140.99-E.616202. İlgi: 11.02.2019 tarihli ve 93510155-33423 sayılı yazıya cevap.
 • Demirci, S., Aytekin, N., Şimşek, E. (2015). İskenderun balıkçı barınağında sosyo-ekonomik durum. SUMDER Su Ürünleri Sayı: 58-60, 58-63.
 • Demirkol, O., Aktaş, N. (2002). Tekirdağ açıklarından ve izmit körfezi’nden avlanan istavrit balıklarında ağır metal birikimi üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 8(2), 205-209.
 • DLH (2011). Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi. Sonuç Raporu I-II. http://www.aygm.gov.tr/BLSM_WIYS/DLH/tr/DOKUMAN_SOL_MENU/Balikcilik_Kiyi_Yapilari/20110527_151837_10288_1_46492.pdf (Erişim tarihi: 02.09.2019).
 • Doğan, K. (2009). İstanbul İlinde Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Analizi. Ulusal Su Günleri Sempozyumu. 29 Eylül-1 Ekim 2009. Elazığ.
 • Doğan, K. (2010). İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri ve Ortaklarının Sosyo-Ekonomik Analizi. Journal of Fisheries Sciences.com 4(4), 318-328. https://doi.org/10.3153/jfscom.2010035
 • Doğan, K., Gönülal, O. (2011). Gökçeada (Ege denizi) balıkçılığı ve balıkçıların sosyo-ekonomik yapısı. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(3), 57-69.
 • Doğan, K. Alıçlı, T.Z. (2018). Şile (İstanbul) su ürünleri kooperatifi ve ortaklarının sosyo-ekonomik analizi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 11(2), 20-24.
 • Düz, G. (2011). Bursa ve Kocaeli İlleri Kıyı Balıkçılığının Karşılaştırmalı Sosyo-Ekonomik Analizi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Sayfa, 89.
 • Eroğlu, İ. (2016). Tekirdağ limanının coğrafi özellikleri ve türkiye limanları arasındaki yeri. Humanitas, 4(7), 189-213. https://doi.org/10.20304/husbd.94134
 • FAO, (2015). http://www.fao.org/fisheries (Erişim 10.09.2019).
 • Göktürk, D., Deniz, T. (2016). İstanbul prens adaları’nda küçük ölçekli balıkçılık yapısının değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 19(4), 415-424.
 • Göktürk, D., Deniz, T. (2017). Development of sustainable small-scale fisheries management in Turkey. Journal of Aquaculture & Marine Biology, 6(1), 00142. https://doi.org/10.15406/jamb.2017.06.00142
 • Güngör, G., Özen, S.Ş., Güngör, H. (2007). Marmara denizi balıkçılığının sosyo-ekonomik yapısı ve deniz ürünleri pazarlaması: Tekirdağ ili sahil şeridi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 4(3), 311-325. Güngör, H., Güngör, G., Benli, K. (2014). İstanbul İli (Marmara Denizi Sahil Şeridi) Deniz Balıkçılığında Faaliyette Bulunan Tekne Sahiplerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun.
 • MEGEP (2016). T.C. Millieğitim Bakanlığı (2016) Denizcilik (Balıkçı tekneleri). http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Balıkçı%20Tekneleri.pdf (Erişim tarihi: 02.09.2019).
 • Mutlu, C., Uncumusaoğlu, C.M., Verep, B. (2018). Giresun ilindeki balık avlama filosunun teknik özellikleri. Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi, 3(2), 68-76.
 • Öztürk, B. (2009). Investigations of the rose shrimp Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Northern Marmara Sea. Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 15(3), 123-134.
 • Sağlam, N.E., Çalık, S. (2016). Giresun ili balıkçılığına genel bir bakış. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 28-37.
 • Şahin, S. (2006). Tekirdağ İli Deniz Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Durumu ve Pazarlama Yapısı. Tekirdağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi. 97 s.
 • Şimşek, D.S., Korkut, A.B. (2009). Kıyı şeridi rekreasyon potansiyelinin belirlenmesinde bir yöntem uygulaması: tekirdağ merkez ilçe örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(3), 315-327. Taşdan, K., Çeliker, S.A., Arısoy, H., Ataseven, Y., Dönmez, D., Gül, U., Demir, A. (2010). Akdeniz Bölgesinde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi 22-24 Eylül 2010. Şanlıurfa.
 • TUİK (2018). 2018 Su Ürünleri İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (erişim:05.09.2019).
 • Uzmanoğlu, S., Soylu, M. (2006). Karasu (Sakarya) bölgesi deniz balıkçılığının sosyoekonomik yapısı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1-3), 515-518.
 • Yağlıoğlu, D. (2013). Akçakoca (Batı Karadeniz) balıkçılığı ve balıkçıların sosyoekonomik analizi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 9(1), 35-42.
 • Yıldız, T., Karakulak, F.S. (2013). İstanbul balıkçılık kıyı yapılarının mevcut durumu. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 16-28.
 • Yücel, Ş. (2006). Orta Karadeniz bölgesi balıkçılığı ve balıkçıların sosyo-ekonomik durumu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(1-3), 529-532.
 • Zengin, M., Güngör, G. (2017). Su ürünleri kooperatiflerinin balıkçılık yönetimi içerisindeki rolü: Marmara Denizi örneği, Türkiye. Turkish Journal of Aquatic Sciences, 32(2), 102-119. https://doi.org/10.18864/TJAS201709

Details

Primary Language Turkish
Subjects Marine and Freshwater Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Tuğrul Zahit ALIÇLI
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü, İstanbul
0000-0001-8195-206X
Türkiye


Kadir DOĞAN (Primary Author)
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Yetiştiricilik ve Hastalıklar Bölümü, İstanbul
0000-0002-4601-776X
Türkiye


Mehmet Ayberk ALTUNAY This is me
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ
0000-0002-7354-6042
Türkiye

Thanks Bu çalışma sırasında gerek anketlerin doldurulmasında, gerekse ilçe balıkçılığı hakkındaki bilgilerin toplamasında katkı sağlayan Numan BAYDAR, Marmara Ereğlisi Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Hakan ESMER ve balıkçılarına, Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederiz.
Publication Date October 1, 2019
Application Date September 16, 2019
Acceptance Date October 3, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 2, Issue 4

Cite

Bibtex @research article { aquatres620738, journal = {Aquatic Research}, issn = {}, eissn = {2618-6365}, address = {Esnaf Mah. Pembe Köşk Sok. Kentplus Kadıköy Sitesi B Blok D435 Kadıköy-İstanbul}, publisher = {Nuray ERKAN ÖZDEN}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {200 - 210}, doi = {10.3153/AR19019}, title = {MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK FAALİYETİ VE BALIKÇILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Alıçlı, Tuğrul Zahit and Doğan, Kadir and Altunay, Mehmet Ayberk} }
APA Alıçlı, T. Z. , Doğan, K. & Altunay, M. A. (2019). MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK FAALİYETİ VE BALIKÇILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ . Aquatic Research , 2 (4) , 200-210 . DOI: 10.3153/AR19019
MLA Alıçlı, T. Z. , Doğan, K. , Altunay, M. A. "MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK FAALİYETİ VE BALIKÇILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ" . Aquatic Research 2 (2019 ): 200-210 <http://aquatres.scientificwebjournals.com/en/pub/issue/47451/620738>
Chicago Alıçlı, T. Z. , Doğan, K. , Altunay, M. A. "MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK FAALİYETİ VE BALIKÇILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ". Aquatic Research 2 (2019 ): 200-210
RIS TY - JOUR T1 - MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK FAALİYETİ VE BALIKÇILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ AU - Tuğrul Zahit Alıçlı , Kadir Doğan , Mehmet Ayberk Altunay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.3153/AR19019 DO - 10.3153/AR19019 T2 - Aquatic Research JF - Journal JO - JOR SP - 200 EP - 210 VL - 2 IS - 4 SN - -2618-6365 M3 - doi: 10.3153/AR19019 UR - https://doi.org/10.3153/AR19019 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Aquatic Research MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK FAALİYETİ VE BALIKÇILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ %A Tuğrul Zahit Alıçlı , Kadir Doğan , Mehmet Ayberk Altunay %T MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK FAALİYETİ VE BALIKÇILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ %D 2019 %J Aquatic Research %P -2618-6365 %V 2 %N 4 %R doi: 10.3153/AR19019 %U 10.3153/AR19019
ISNAD Alıçlı, Tuğrul Zahit , Doğan, Kadir , Altunay, Mehmet Ayberk . "MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK FAALİYETİ VE BALIKÇILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ". Aquatic Research 2 / 4 (October 2019): 200-210 . https://doi.org/10.3153/AR19019
AMA Alıçlı T. Z. , Doğan K. , Altunay M. A. MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK FAALİYETİ VE BALIKÇILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ. Aquat Res. 2019; 2(4): 200-210.
Vancouver Alıçlı T. Z. , Doğan K. , Altunay M. A. MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK FAALİYETİ VE BALIKÇILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ. Aquatic Research. 2019; 2(4): 200-210.
IEEE T. Z. Alıçlı , K. Doğan and M. A. Altunay , "MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ) KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK FAALİYETİ VE BALIKÇILARIN SOSYO-EKONOMİK YAPISININ ANALİZİ", Aquatic Research, vol. 2, no. 4, pp. 200-210, Oct. 2019, doi:10.3153/AR19019

ustresim_2020_dergipark.png

is licensed under a CreativeCommons Attribtion-ShareAlike 4.0 International Licence 14628   13259

Open Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.